Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsChwilio'r safle

 

Search the site

 
   

Diolch i Fluid Dynamics rydyn ni'n gallu cynnig gwasanaeth chwilio'r safle. Rhowch air neu eiriau yn y blwch uchod, dewis 'unrhyw derm' neu 'pob term', a chlicio ar 'Chwilio'.

Bydd yr ymchwiliad yn rhestru'r tudalennau sy'n cynnwys eich termau. Ar l mynd i dudalen, defnyddiwch y cyfleuster 'Find in Page' ar eich porwr (Ctrl+F yn Netscape ac Internet Explorer) i fynd i'r cyfeiriad cywir.

Canllawiau chwilio

Er nid Google yw hwn, mae'n eithaf cryf. Gallech chwilio am air neu eiriau, cymalau a rhan-geiriau. Hefyd, gallech anwybyddu tudalennau sy'n cynnwys gair. Dydy e ddim yn gwahaniaethu rhwng llythyren fawr a bach, ac mae llythrennau acennog yr un fel rhai diacen. Dewiswch eich geiriau gofal - mae 'jones' yn debygol o fod ar bron bob tudalen! (Gweler ein erthygl ar mynychder cyfenwau.

Enghraifft sylfaenol
Bydd chwiliad am evan daniel yn dod o hyd i dudalennau sy'n cynnwys 'Evan Williams' ac/neu 'Daniel Jenkins' yn ogystal ag 'Evan Daniel'

Defnyddio cymalau
Rhowch sawl gair mewn dyfynodau dwbl i chwilio am y cymal cymwys: bydd "evan daniel" yn dod o hyd i 'Evan Daniel', ond nid 'Evan Williams'

Chwilio drwy deitlau yn unig
Gallech chwilio teitlau y tudalennau yn unig: bydd teitl:cyfrifiad yn dod o hyd i dudalennau gyda 'cyfrifiad' yn y teitl. Bydd testun: cyfrifiad yn chwilio'r prif destun yn unig.

Eithrio tudalennau
I ddiystyru tudalennau sy'n cynnwys term, rhowch - yn syth o'i flaen: darganfydd "evan daniel" -teitl:cyfrifiad cyfeiriadau i "Evan Daniel" heblaw tudalennau gyda 'cyfrifiad' yn y teitl.

Nod-chwiliwyr
Mae * yn nod-chwiliwr: bydd evan* yn dod o hyd i 'Evans' ac 'Evan'.

Rhestru pob tudalen
I restru pob tudalen ar y safle chwiliwch am brig.
 

Thanks to Fluid Dynamics we can offer a site search facility. Enter your word or words in the box above, select 'any term' or 'all terms', and click on 'Search'.

The search will list pages containing the selected word(s). After going to one of the pages you should then use the 'Find in Page' function of your browser (Ctrl+F in Netscape and Internet Explorer) to find the exact reference.

Search tips

Although this isn't Google, it is quite powerful. You can search for one or more individual words, complete phrases and for partial words. You can also ignore pages with a particular term. etc. It is not case sensitive, and accented characters are all treated as unaccented. Chose your words with care: 'jones' is likely to appear on almost every page! (See our article on surname frequency).

Basic example
Searching for evan daniel will find pages containing 'Evan Williams' and/or 'Daniel Jenkins' as well as 'Evan Daniel'

Using phrases
Putting several words in double quotes will search for that exact phrase: "evan daniel" will find pages with "Evan Daniel" but not "Evan Williams"

Searching just titles etc.
You can search just the titles or just the text: title:census will find documents with census in the title, text:census only searches the main body text.

Excluding documents
To exclude documents with a term, put a - immediately in front of the term: "evan daniel" -title:census will find references to "Evan Daniel" but exclude pages with census in the title.

Wild cards
You can use * as a 'wild card': evan* will find Evan as well as Evans.

Listing all pages
To list all pages on the site search for brig.


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]