Hafan
Home
 | 
 | 
Chwilio
Search
 | 
 | 
Hanes a dogfennau
History & recordsCymudiad Degwm

Tithe Commutation

Ar y tudalen hwn...

On this page...


 

Beth oedd y Ddegwm?

What was the Tithe?

Ers y ddegfed ganrif talodd pawb degfed rhan o'r hyn a chynyrchiasant i'r eglwys. Hynny oedd y Degwm. Yn wreiddiol, talwyd y degwm mewn cynnyrch - gwenith, barlys, ceirchen a.y.y.b. Dros y blynyddoedd symudodd yr hawl i dderbyn y taliadau allan o ddwylo offeiriad y plwyf i bobl eraill. Fel canlyniad o dyfiant Anghydffurfiaeth fe ddaeth taliadau er mwyn cefnogi eglwys nad oedd bobl yn aelodau iddi yn amhoblogaidd iawn. Yn 1836 penderfynodd Senedd Lloegr newid pob taliad y degwm i daliad blynyddol mewn arian parod (y 'rentcharge'). Arolygwyd pob plwyf gan comisiynwyr er mwyn penderfynu gwerth y degwm gwreiddiol a maint y taliad mewn arian parod. Cynhyrchwyd rhestr o bob eiddo (tai, caeau a.y.y.b.), yn cynnwys enwau'r perchennog a meddiannwr, maint yr eiddo a'i gwerth, a map ar raddfa fawr oír holl blwyf. Fe ddangosodd yr 'Apportionment' sut rhannodd 'rentcharge' rhwng perchnogion y dir. 'Impropriator' y degwm (y dyn ‚ hawl i dderbyn y taliad ar gyfer Llangynfelyn) oedd Syr John Palmer Bruce Chichester, o Barnstaple yn Nyfnaint. Fe roddodd Deddfau Seneddol ychwanegol yn 1936 a 1951 yr hawl i adbrynu'r degwm drwy dalu cyfandaliad mewn rhandaliadau.

Mae erthygl bendigedig ar y Degwm ar wefan LlGC.

Since the 10th century everyone paid a tenth of what they produced to support the church. This was called the Tithe. Originally this was in the form of actual goods - wheat, barley, oats etc. Over time the right to receive the tithes often passed out of the hands of the parish priest to others. With the growth of non-conformism the payment of tithes to support a church of which one was not a member became very unpopular. In 1836 Parliament decided that all the tithe payments should be converted to an annual cash payment (the 'rentcharge') instead. Commissioners then surveyed every parish to decide what the original tithe was worth and how much the cash equivalent should be. A list of each property was produced, with the names of the owner and occupier, its size and value, together with a large scale map of the parish. This 'Apportionment' showed how the rentcharge should be shared amongst the various landowners. The 'Impropriator' of the tithes (the person who received the payment) of Llangynfelyn was Sir John Palmer Bruce Chichester, of Barnstaple in Devon. Further Acts of Parliament in 1936 and 1951 allowed for the redemption of the tithes through payment of lump sums in instalments.

There is an excellent article on the Tithe on the NLW website.


 

Dogfennau ynghylch y Ddegwm

Documents about the Tithes

Rhennir y rhestr mewn pedwar er mwyn lleihauír amser i lwytho'r tudalennau .

The list has been divided into four parts to reduce the time for the pages to load.


Gweler hefyd:

See also:


[Brig y dudalen/Top of page][Hawlfraint/Copyright]